جستجو در تالار

در حال نمایش نتایج برای برچسب های 'آموزش'.تنظیمات بیشتر جستجو

 • جستجو بر اساس برچسب

  برچسب ها را با , از یکدیگر جدا نمایید.
 • جستجو بر اساس نویسنده

نوع محتوا


تالار ها

 • اخبار سایت
  • قوانین انجمن
  • اخبار و اطلاعیه ها
  • انتقادات و پیشنهادات
 • بیسیک فور اندروید
  • آموزش ها
  • کتابخانه ها
  • سورس کد ها
  • قطعه کد ها
  • سوالات عمومی
  • معرفی برنامه های شما
  • دانلود نسخه های مختلف
 • اندروید استدیو
  • کتابخانه ها
  • سورس کد ها
  • قطعه کد ها
  • سوالات عمومی
  • معرفی برنامه های شما
 • زبان های برنامه نویسی دیگر
  • PHP
 • بخش گرافیک
  • ابزار های طراحی
  • طرح های لایه باز
  • نمونه رابط کاربری (UI)
 • بخش VIP
  • سورس کد ها
  • کتابخانه ها
  • آموزش ها
  • بخش پشتیبانی
 • متفرقه
  • بحث آزاد

دسته ها

 • بیسیک فور اندروید
  • کتابخانه ها
  • سوس کدها
  • نسخه های مختلف b4a

5 نتیجه پیدا شد

 1. نحوه ی استفاده از Refresh برای ریسایکلر ویو (نسخه 6+) Sub Globals Dim LV As Hitex_LayoutView Dim RL As Hitex_RefreshLayout End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) LV.Initializer("LV").ListView.RefreshLayout.ReverseLayout.Build Activity.AddView(LV,0,0,100%x,100%y) RL.Initialize(LV, "RL") RL.Direction = RL.DIRECTION_TOP RL.SchemeColors = Array As Int (Colors.Red, Colors.Black, Colors.Blue) LV.Show End Sub Sub RL_onRefresh (Direction As Int) Select (Direction) Case RL.DIRECTION_TOP: Log("TOP") Case RL.DIRECTION_BOTTOM: Log("BOTTOM") End Select End Sub Sub LV_onCreateViewHolder (Parent As Panel, ViewType As Int) '# onCreate #' Dim lbl As Label: lbl.Initialize("lbl") lbl.TextColor = -2 : lbl.TextSize = 18 Parent.AddView(lbl,0,0,100%x,10%y) End Sub Sub LV_onBindViewHolder (Parent As Panel, Position As Int) '* onBind *' Dim lbl = Parent.GetView(0) As Label lbl.Text = "Hello World ! " & Position End Sub Sub LV_GetItemCount As Int '$ ItemCount $' Return 100 'ItemList.Size End Sub
 2. Sub Globals Dim WebpView As Hitex_WebpImageView Dim Decoder As Hitex_WebpDecoder End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) #Region استفاده از ایمیج ویو شخصی کتابخونه WebpView.Initialize("") Activity.AddView(WebpView,0,0,100%x,100%y) WebpView.ImageWebp(File.DirAssets,"image.webp") #End Region #Region چک کردن دستگاه برای پشتیبانی از فرمت وب پی 'این گزینه فقط برای چک کردنه ، وگرنه این کتابخونه روی تمام نسخه های اندروید وب پی رو نمایش میده Log("Support : " & Decoder.IsDeviceSupportsWebp) #End Region #Region تبدیل اینپات استریم به بیتمپ ' Dim bitmap As Bitmap = Decoder.InputStreamToBitmap(File.OpenInput(File.DirAssets,"image.webp")) #End Region #Region تبدیل مستقیم وب پی از آدرس به بیتمپ ' Dim bitmap As Bitmap = Decoder.WebpToBitmap(File.DirAssets,"image.webp") #End Region #Region تبدیل وب پی به درائیبل ' Activity.Background = Decoder.WebpToDrawable(File.DirAssets,"image.webp",Gravity.FILL) #End Region #Region تبدیل بیتمپ به وب پی و ذخیره روی دیسک ' If Decoder.BitmapToWebp(bitmap, File.DirRootExternal,"pic2.webp", 30) Then ' Msgbox("Saved Successfully .","BitmapToWebp") ' Else ' Msgbox("Saved Failed ! check write external permission or disk space !","BitmapToWebp") ' End If #End Region End Sub
 3. Sub Process_Globals Dim TAG_1 = "TAG_1", TAG_2 = "TAG_2" As Object End Sub Sub Globals Dim Volley As Hitex_VolleyX End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Volley.Initialize("Volley") ' *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- First Request Dim Params As Map Params.Initialize Params.Put("Key1", "Value1") Params.Put("Key2", "Value2") StartRequest("http://yourFirstSite.com", Volley.POST, TAG_1, Params) ' *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- Second Request StartRequest("http://yourSecondSite.com", Volley.GET, TAG_2, Null) End Sub Sub StartRequest (Url As String, Method As Int, TAG As Object, Params As Map) Dim Request = Volley.StringRequest(Method,Url) As Hitex_Request If Params.IsInitialized Then Request.SetParams(Params) Request.SetTag(TAG) Volley.AddToRequestQueue(Request) End Sub Sub Volley_onResponse (Response As String) Dim Request = Sender As Hitex_Request Select Request.Tag Case TAG_1 : Log(TAG_1 & " - " & Response) Case TAG_2 : Log(TAG_2 & " - " & Response) End Select End Sub Sub Volley_onErrorResponse (Error As VolleyError) Log(Error) End Sub
 4. فقط برای نسخه ی 7.0 به بالا برای حالت ListView : Sub SmoothScrollToPosition(Position As Int, Factor As Float) Dim Vertical = 1, Horizontal = 0 As Int Dim ReverseLayout = False As Boolean Dim RTL = False As Boolean Dim R As Reflector Dim CustomLinearLayout As JavaObject CustomLinearLayout = CustomLinearLayout.InitializeNewInstance("layout.b4a.view.CustomLinearLayout",Array(R.GetContext,Vertical,ReverseLayout,Factor,RTL)) LV.RecyclerView.RunMethod("setLayoutManager",Array(CustomLinearLayout)) LV.SmoothScrollToPosition(Position) End Sub نحوه استفاده SmoothScrollToPosition(itemList.Size -1, 100) برای حالت GirdView : در مثال قبلی CustomLinearLayout را به CustomGridLayout تغییر بدید بعد از آرگومان R.GetContext ، آرگومان جدیدی به نام spanCount به منظور تعداد ستون های گرید اضافه کنید
 5. مثال ساده اول : Sub Globals Dim RVP As Hitex_RecyclerViewPager End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) RVP.Initialize("RVP") Activity.AddView(RVP,0,0,100%x,100%y) RVP.Orientation = RVP.HORIZONTAL RVP.SinglePageFling = True RVP.Show End Sub Sub RVP_onCreateViewHolder (Parent As Panel, ViewType As Int) '💎 onCreate 💎' Dim lbl As Label : lbl.Initialize("lbl") lbl.Gravity = Gravity.CENTER Parent.AddView(lbl,0,0,100%x,100%y) Parent.Color = Colors.RGB(Rnd(0,256),Rnd(0,256),Rnd(0,256)) End Sub Sub RVP_onBindViewHolder (Parent As Panel, Position As Int) '💠 onBind 💠' Dim lbl = Parent.GetView(0) As Label lbl.Text = "Text " & Position End Sub Sub RVP_GetItemCount As Int '💯 ItemCount 💯' Return 10 '/ItemList.Size End Sub مثال پیشرفته دوم : Sub Process_Globals Public TYPE_IMAGE = 0, TYPE_TEXT = 1, TYPE_BUTTON = 2 As Int End Sub Sub Globals Dim RVP As Hitex_RecyclerViewPager Type Layout(ViewType As Int, Text As String) Dim ItemList As List End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) RVP.Initialize("RVP") Activity.AddView(RVP,0,0,100%x,100%y) ItemList.Initialize RVP.Orientation = RVP.HORIZONTAL RVP.SinglePageFling = True RVP.Show AddNewPage(TYPE_IMAGE, "smart1.jpg") AddNewPage(TYPE_TEXT, "Hitex Recycler View") AddNewPage(TYPE_BUTTON, "GOTO Page 1") End Sub Sub RVP_onCreateViewHolder (Parent As Panel, ViewType As Int) '💎 onCreate 💎' Select (ViewType) Case TYPE_IMAGE : Dim img As ImageView : img.Initialize("img") img.Gravity = Gravity.FILL Parent.AddView(img,0,0,100%x,100%y) Case TYPE_TEXT : Dim lbl As Label : lbl.Initialize("lbl") lbl.Gravity = Gravity.CENTER : lbl.TextSize = 22 lbl.Typeface = Typeface.DEFAULT_BOLD Parent.AddView(lbl,0,0,100%x,100%y) Parent.Color = Colors.RGB(Rnd(0,256),Rnd(0,256),Rnd(0,256)) Case TYPE_BUTTON : Dim btn As Button : btn.Initialize("btn") btn.Gravity = Gravity.CENTER Parent.AddView(btn,10%x,30%y,80%x,30%y) Parent.Color = Colors.RGB(Rnd(0,256),Rnd(0,256),Rnd(0,256)) End Select End Sub Sub RVP_onBindViewHolder (Parent As Panel, Position As Int) '💠 onBind 💠' Dim Item = ItemList.Get(Position) As Layout Select (Item.ViewType) Case TYPE_IMAGE : Dim img = Parent.GetView(0) As ImageView img.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,Item.Text) Case TYPE_TEXT : Dim lbl = Parent.GetView(0) As Label lbl.Text = Item.Text Case TYPE_BUTTON : Dim btn = Parent.GetView(0) As Button btn.Text = Item.Text End Select End Sub Sub RVP_GetItemCount As Int '💯 ItemCount 💯' Return ItemList.Size End Sub Sub RVP_GetItemViewType (Position As Int) As Int '🎭 GetItemViewType 🎭' Dim Item = ItemList.Get(Position) As Layout Return Item.ViewType End Sub Sub AddNewPage (ViewType As Int, Text As String) Dim Item As Layout Item.ViewType = ViewType Item.Text = Text ItemList.Add(Item) RVP.notifyItemAdded End Sub Sub btn_Click RVP.GotoPage(0,True) End Sub